ยุค 3.0 เป็นยุคที่การตลาดเน้นการขับเคลื่อนด้วยค่านิยม (The Values-Driven Era) – ไม่ได้มองผู้บริโภคแบบที่เป็นเป้านิ่ง   ทั้งนี้ตัวผู้บริโภคไม่เพียงเป็นฝ่ายตั้งรับในการรับสื่อสารทางการตลาด แต่สามารถแสดงออกถึงความคิดเห็น (Two-Way Communication) ของตนตลอดจนมีส่วนร่วมไม้ร่วมมือด้วยจิตอาสาในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของตนให้ดียิ่งขึ้น

ประเภทของ media

  1. Owned media เป็นสื่อที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ
  2. Paid media เป็นสื่อที่เริ่มมีการจ่ายเงินซื้อ
  3. Earned media เป็นสื่อที่ลูกค้า ผู้บริโภค สามารถเป็นเจ้าของเองได้
  4. Social media สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ

การตลาดแบ่งได้เป็น 3ยุค คือ

  1.  ยุค 1.0 เป็นยุคที่การตลาดยึดสินค้าเป็นสำคัญ (The Product Centric Era) – เน้นการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด และขายในราคาถูกเพื่อให้ลูกค้าจำนวนมากซื้อได้
  2. ยุค 2.0 เป็นยุคที่การตลาดเน้นความสำคัญของผู้บริโภค (The Customer-Oriented Era) – เน้นในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคแต่ละส่วนตลาด ทำให้เกิดสินค้าหรือบริการให้เลือกมากมาย อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง แต่มองว่าพวกเขาเป็นเพียงผู้รับสารการตลาดที่ถูกสื่อออกไปมากมายในแต่ละวัน โดยที่ไม่สามารถแสดงความคิดโต้ตอบได้ ลักษณะของสื่อการตลาดอยู่ในรูปแบบของการสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) ระหว่างกิจการตรงไปยังผู้บริโภค
  3. ยุค 3.0 เป็นยุคที่การตลาดเน้นการขับเคลื่อนด้วยค่านิยม (The Values-Driven Era) – ไม่ได้มองผู้บริโภคแบบที่เป็นเป้านิ่งให้ถาโถมสื่อการตลาด แต่มองในฐานะมนุษย์ที่มีความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณ ทั้งนี้ตัวผู้บริโภคไม่เพียงเป็นฝ่ายตั้งรับในการรับสื่อสารทางการตลาด แต่สามารถแสดงออกถึงความคิดเห็น (Two-Way Communication) ของตนตลอดจนมีส่วนร่วมไม้ร่วมมือด้วยจิตอาสาในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของตนให้ดียิ่งขึ้น

Social network คือ แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันผ่านโลกอินเตอร์เน็ต โดยในปัจจุบันโซเชียล เน็ตเวิร์ก เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันไม่เฉพาะคนทั่วไป แต่รวมไปถึงภาคธุรกิจ หลายภาคส่วน ที่ให้ความสนใจ และความสำคัญ เพื่อให้โซเชียล เน็ตเวิร์ก เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาและติดต่อสื่อสารไปสู่ผู้ใช้งานต่างๆ เพื่อจูงใจให้เป็นลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริการ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของแบรนด์

Image

Social Media จึงหมายถึงสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์  ปัจจุบัน การสื่อสารแบบนี้ จะทำผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

Image

คำศัพท์

Social      หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน

Media      หมายถึง เนื้อหา เรื่องราว และบทความ  สื่อต่างๆ

Awareness หมายถึงการรับรู้ การตระหนัก

strategy development หมายถึง แนวทางที่องค์กรใช้เตรียมการสําหรับอนาคตซึ่งอาจจะใช้วิธีการต่างๆ ในการคาดการณ์พยากรณ์ทางเลือก  เพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร

Innovation หมายถึง การนำสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่

Brandingหมายถึง การสร้างแบรนด์ สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์

Social Network หมายถึง เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้างสังคมเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 Exposure หมายถึง การเปิดเผย การเปิดโปรง

Collaboration หมายถึง ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นของการบริหารโซ่อุปทาน

Co-creation คือ การให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการสร้างสินค้า

Viral Marketing หมายถึง เทคนิคทางการตลาดอย่างหนึ่ง ที่ใช้ Social Network

Research and development (R&D) หมายถึง งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Customer Relationship Management (CRM) หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

Dialogue หมายถึง บทสนทนา

Buzz marketing หมายถึง การสร้างสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จัก

Transparency หมายถึง ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้

Owned media หมายถึง เป็นสื่อที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ

Paid media  หมายถึง เป็นสื่อที่เริ่มมีการจ่ายเงินซื้อ

Earned media  หมายถึง เป็นสื่อที่ลูกค้า ผู้บริโภค สามารถเป็นเจ้าของเองได้

Facebook   หมายถึง เว็บไซต์ Social Network เว็บหนึ่ง เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก 

Advertisements